Legislatívne predpisy Slovenskej republiky ukladajú zamestnávateľom, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, povinnosť zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto povinnosti uložené legislatívnymi predpismi SR sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch, napr: zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a  vykonávacích predpisov.

Naša spoločnosť, A.F.S. System – IPM, s.r.o., pre Vás zabezpečí dodávateľským spôsobom, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, plnenie povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah a rozsah služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytovaný našou spoločnosťou pre zákazníka vychádza z rozsahu činnosti stanovenej v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

A.F.S. System - IPM, s.r.o. Vám ponúka na úseku BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:

- stanovenie rozsahu, vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov a jej systematické upresňovanie a dopĺňanie po každej uskutočnenej legislatívnej alebo organizačnej zmene;

- vykonávanie pravidelných preventívnych kontrol pracovísk, technických zariadení a činností v lehotách stanovených platnými predpismi v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhotovovanie správ;

- vykonávanie školenia (oboznámenia) zamestnancov o právnych predpisoch a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lehotách podľa právnych predpisoch  v oblasti BOZP, podľa § 7, ods. 4 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedenkrát za 2 roky, najmä, aby po prijatí nového zamestnanca zamestnávateľom (zákazníkom), preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku bol zamestnanec zrozumiteľne a preukázateľne oboznámený:

 1. s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovanie ich znalostí,
 2. s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu pôsobiť na zdravie, a s ochranou pred nimi,
 3. so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
 4. so zoznamom prác a pracovísk;

 

- vykonávanie školenia (oboznámenia) u zamestnancov bez elektrotechnického vzdelania, ktorí obsluhujú technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, podľa § 20, ods. 2 Vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov;

- v spolupráci so zákazníkom, zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, navrhovanie opatrení na vylúčenie ohrozenia života a zdravia;

- v spolupráci so zákazníkom, zisťovanie príčin a všetkých okolností vzniku pracovného úrazu, spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze a navrhovanie potrebných opatrení, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu;

- navrhovanie ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, navrhovanie ochranných prostriedkov, ktoré sa musia používať;

- navrhovanie vypracovania zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sa majú poskytovať, na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

- navrhovanie vydávania vnútorných predpisov, pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

- kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu plnenia úloh vedúcimi zamestnancami zákazníka v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií, hlavne či:

 1. vykonávajú opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 2. zabezpečujú, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na tento účel zabezpečujú potrebnú údržbu a opravy,
 3. kontrolujú stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení;
 4. v intervaloch určených osobitnými predpismi alebo orgánmi dozoru vykonávajú meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení;
 5. zabezpečujú, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
 6. určujú zamestnancom bezpečné pracovné postupy, informujú ich o ohrozeniach, ktoré sa môžu pri práci vyskytnúť, poučujú ich, ako sa proti nim majú chrániť a informujú ich o opatreniach a výsledkoch rizík, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci;
 7. kontrolujú stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
 8. poverujú prácami, činnosťami, na ktoré je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení oprávnenie, povolenie alebo odbornú spôsobilosť, len tých zamestnancov, ktorí tieto oprávnenia, povolenia alebo odbornú spôsobilosť majú;
 9. kontrolujú, venujú zvýšenú pozornosť zamestnancom na odlúčených pracoviskách a zamestnancom, ktorí pracujú sami;
 10. poskytujú zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 11. poskytujú zamestnancom bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky na základe vypracovaného zoznamu, posúdenia rizík a hodnotenia nebezpečenstiev pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v prípade, ak nie je možné technickými prostriedkami odstrániť ohrozenia;
 12. vyžadujú a kontrolujú riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení a či je zabezpečené ich udržiavanie vo funkčnom stave, to sa týka aj prostriedkov na osobnú hygienu a očistu, dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny;
 13. odstraňujú nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.-

 

- v prípade potreby spracúvanie správ, rozborov a hodnotení stavu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vypracovanie vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci;

- kontrola požívania omamných látok a alkoholu zamestnancami v pracovnom čase;

          - ďalšie osobitne dojednané služby a práce.

 

Tweets
  Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky