Výpis povinností organizácií vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z . o požiarnej prevencii

 


 

§ 4
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

 

(1) Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná:

 

 1. zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok,

 2. zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

 3. určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,

 4. zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,

 5. zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania

 6. vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly,

 7. umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

 8. splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

 9. zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

 10. určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,

 11. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb,

 12. zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

 13. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol,

 14. dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej bezpečnosti,

 15. zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

 

§ 5
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná

 

 1. obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave;

 2. označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,

 3. strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

 4. udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,

 5. vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb;

 6. zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov;

 7. spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "krajské riaditeľstvo") analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,

 8. zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok,

 9. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

 10. poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

 

§ 6

 

(1) Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.


 

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

 

§ 59
Pokuty právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám

 

(1) Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 250.000,– Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že:

 

 1. nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku,

 2. nezabezpečí podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,

 3. nezriadi a nevybaví potrebný počet ohlasovní požiarov,

 4. neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jej vlastníctve, správe alebo užívaní,

 5. neobstaráva a neinštaluje v určenom množstve a druhoch požiarnotechnické zariadenia, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasiace látky, hasičskú techniku, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v jednotlivých objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní a neudržiava ich v akcieschopnom stave,

 6. nezabezpečí, aby pri realizácii stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky protipožiarnej bezpečnosti,

 7. nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu ich členov podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

 8. nezabezpečuje školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overovanie ich vedomostí,

 9. neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,

 10. neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

 11. nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

 12. nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

 13. používa požiarnotechnické zariadenia, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje,

 14. nezabezpečí plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,

 15. neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

 16. neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

 17. neposkytne potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

 18. nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva; nezabezpečí v objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolu komínov osobou s odbornou spôsobilosťou.

(2) Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500.000,– Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že:

 

 1. nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

 2. nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

 3. nezriadi hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo, nezabezpečí jej pripravenosť a akcieschopnosť, zruší hasičskú jednotku alebo zníži jej početný stav bez súhlasu krajského riaditeľstva,

 4. neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zdrojom vody na hasenie požiarov, požiarnym vodovodom a k zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu,

 5. nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky,

 6. nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie,

 7. neposkytne na výzvu veliteľa zásahu potrebnú vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti so zdolávaním požiaru, zamedzením jeho šírenia alebo s vykonávaním záchranných prác,

 8. nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou,

 9. vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie,

 10. vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva.

(3) Ministerstvo môže uložiť pokutu do 500.000,– Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, že:

 

 1. koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu a dovoz alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

 2. vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia.

(4) Právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa odsekov 1 až 3.

 

(5) Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

 

(6) Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosť právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby za spôsobenú škodu a postih jej zamestnancov podľa osobitných predpisov.
 

Ostatné činnosti
Činnosti vykonávané na základe zmluvy o dielo
(spravidla pred uzavretím zmluvy o pravidelných službách)

 

1.) Kontrola stavu zaistenia ochrany pred požiarmi v organizácii

 

 1. plnenie základných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi plnenie z nich vyplývajúcich príkazov, zákazov a pokynov vo všetkých objektoch objednávateľa

 2. podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a zabezpečenie ich pravidelnej kontroly

 3. zabezpečenie ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase skutočný stav ustanovenej dokumentácie ochrany pred požiarmi, jej vedenie a udržiavanie

2.) Kontrola stavu zaistenia BOZP v organizácii

 

 1. organizačné zabezpečenie plnenia základných právnych predpisov o BOZP

 2. pracovná spôsobilosť zamestnancov na prácu a ustanovené pracovné podmienky

 3. pracovné úrazy, prevádzkové nehody a poruchy technických zariadení

 4. pracovné prostredie, prevádzkové budovy a objekty

 5. zaistenie všeobecných zásad bezpečnosti práce na pracoviskách

 6. zaistenie bezpečnosti práce pri technických zariadeniach a technických zariadení

 7. zaistenie bezpečnosti práce v doprave

Prílohou je správa zaistenia OPP a BOZ so zistenými nedostatkami, porušenými predpismi s adresnou zodpovednosťou a možnými sankciami zo strany štátneho dozoru a návrh systému riešenia na zabezpečenie plnenia právnych predpisov OPP a BOZ 

 

3.) Vypracovanie základnej dokumentácie

 

o OOP:
 • požiarny štatút

 • požiarne poplachové smernice,

 • dokumentácia o školení a odbornej príprave v OPP

 • požiarne poriadky pracovísk

a BOZP:
 • pracovný poriadok

 • smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • analýza nebezpečenstiev, prehľad prác a činností pre poskytovanie OOPP

 • smernica poskytovania OOPP

 • evidencia starostlivosti o vyhradené technické zariadenia

 • koncepcia politiky BOZP

 

4.) Projekčná činnosť protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 

5.) Vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva – optimalizácia (najmä ekonomická) riešenia zabezpečenia ochrany pred požiarmi v podmienkach klienta

 

6.) Spracovanie dokumentácie zdolávania požiarov
 

Činnosti vykonávané na základe zmluvy o pravidelných službách
v oblasti ochrany pred požiarmi

 

A) Základný rozsah

 

Pravidelná organizačná, riadiaca a školiaca činnosť:

 

 1. Vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej systematické upresňovanie a doplňovanie

 2. Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenie zamestnancov

 3. Určenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti

 4. Príprava podkladov pre spracovanie príslušných správ

Kontrolná činnosť a vyhodnocovanie úrovne protipožiarnych opatrení


Kontrola dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi , plnenie z nich vyplývajúcich príkazov, zákazov a pokynov vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií a ostatnými zamestnancami pravidelným vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok. 

 

B) Doplnková činnosť

 

a. Zabezpečenie kontroly úplnosti, vhodnosti a účinnosti prenosných hasiacich prístrojov:

 

 1. Prehodnotenie rozmiestnenia prenosných hasiacich prístrojov

 2. Vedenie evidencie a predpísanej dokumentácie

 3. Kontroly prenosných hasiacich prístrojov

 4. Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolami

b. Zabezpečenie kontroly hydrantovej siete: 

 • zhodnotenie koncepcie a zásad ochrany pred požiarmi

 • analýzy požiarneho rizika a protipožiarnej bezpečnosti

 • vypracovanie optimálnej stratégie údržby a testovania požiarnotechnických systémov

 • vyhľadávanie slabých miest systémov ochrany pred požiarmi a technickú pomoc pri ich odstraňovaní

 • samostatné navrhovanie opatrení po požiari a ich realizácia

 • spracovanie znaleckých posudkov z oblasti ochrany pred požiarmi

 1. Kontrola a opravy nástenných hydrantov ochrany pred požiarmi,

 2. Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolami

 3. Projektovanie, dodávku, montáž a pravidelné odborné prehliadky a skúšky EPS a zariadení diaľkového prenosu informácií z EPS

 4. Služby požiarneho inžinierstva:


 

Činnosti vykonávané na základe zmluvy o pravidelných službách
v oblasti bezpečnosti práce

 

A) Základný rozsah

 

Pravidelná školiaca a evidenčná činnosť:

 

 1. oboznámenie zamestnancov s ohrozeniami

 2. riadne a preukázateľné oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, a overenie ich znalosti

 3. odporúčanie na zaradenie zamestnanca na prácu a pracovisko so zreteľom na jeho schopnosti a zdravotný stav

 4. vedenie evidencie, vykonávanie registrácie pracovných úrazov a kontrola záznamov o pracovných úrazoch. Zisťovanie ich príčin a návrh opatrení na odstránenie ich príčin.

Návrh a vyhodnocovanie úrovne opatrení na zaistenie BOZP:

 

 1. Zisťovanie zostatkových ohrození a návrh opatrení na ich odstránenie alebo obmedzenie spolu s návrhom zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 2. Navrhovanie lehôt preventívnych lekárskych prehliadok a spolupráca pri vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

Kontrolná činnosť

 

 1. Kontrola dodržiavania stavu bezpečnosti a zdravia pri práci v organizácii a plnenia úloh vedúcimi zamestnancami zákazníka v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií

 

B) Doplnkový rozsah:

 

 1. Zhodnotenie stavu zaistenia úloh BOZP

 2. Vypracovanie pravidiel a pokyny na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci

 3. Vypracovanie dokumentácie na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci

 4. Školenie manažmentu a vedúcich zamestnancov vedenia

 5. Školenia ostatných vedúcich zamestnancov na ostatných stupňoch riadenia

 6. Vyšetrovanie ťažkých, smrteľných a hromadných úrazov a havárií

 7. Kontrola požívania omamných látok a alkoholu

 8. Školenia z poučenia a zacvičenia pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania na prácu a obsluhu na elektrickom zariadení podľa § 20 Vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z., v zmysle STN 34 3108

 9. Poradenská činnosť

 

Tweets
  Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky