Požiar – katastrofa za kratší čas, ako si myslíte!
 
Prevencia v oblasti ochrany pred požiarmi – rozumná investícia pre bezpečnú existenciu!
 
Kde chýba prevencia – hasičom sa zväzujú ruky (hasiči sú bezmocní).

Každá stavba a technológia musí zodpovedať množstvu požiadaviek na účinnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku. Podstata ochrany pred požiarmi je chrániť ľudské životy a majetkové hodnoty.
Splnením tejto úlohy sa zaoberá požiarna prevencia a jej príslušné súčasti, ako je projekčné riešenie stavebného diela prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany.
Bezpečnosť stavieb a technológii predstavuje vzťah medzi zaťažujúcimi podmienkami a schopnosťou odolávať ich pôsobeniu.
Vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti sa posudzuje pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru, pričom hlavný dôraz sa kladie na ochranu osôb.

 


A.F.S. System - IPM, s.r.o. Vám ponúka zabezpečenie výkonu špecialistu požiarnej ochrany:

- posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a technológií;

- vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Výkonom funkcie špecialistu OPP – sa zabezpečuje:
 

- v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj Vyhl. MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;

- vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb;

- riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov;

- vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich používaní;

- spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

1. Technické riešenie stavby a prevádzky z hľadiska OPP:
 

- posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby;

- výpočet požiarneho rizika;

- členenie stavby na požiarne úseky;

- určenie požiadaviek na stavebné konštrukcie;

- dimenzovanie únikových ciest;

- určenie požiarne nebezpečného priestoru a odstupových vzdialeností;

- určenie zariadení na protipožiarny zásah – prejazdy, prestupy, nástupné plochy, zásahové cesty, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení : výpočet požiarnej vody, počtu prenosných hasiacich prístrojov, nutnosť stráženia požiarneho úseku elektrickou požiarnou signalizáciou.

2. Odborné stanoviská a posudky
 
3. Poradenská a konzultačná činnosť
Tweets
    Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky