Legislatívne predpisy Slovenskej republiky ukladajú, na úseku ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov, pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, povinnosť zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti uložené legislatívnymi predpismi SR pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby sú uvedené v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a tiež v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch, napr: Vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť, A.F.S. System – IPM, s.r.o., pre Vás zabezpečí dodávateľským spôsobom, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov, pričom obsah a rozsah služieb ochrany pred požiarmi poskytovaný našou spoločnosťou pre zákazníka vychádza z rozsahu činnosti stanovenej v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov s prihliadnutím na konkrétne podmienky objektu.

A.F.S. System - IPM, s.r.o. Vám ponúka na úseku OCHRANY PRED POŽIARMI:

- stanovenie rozsahu, vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa platných predpisov a jej systematické upresňovanie a jej dopĺňanie po každej uskutočnenej legislatívnej alebo organizačnej zmene;

- vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch zákazníka;

- vedenie záznamov v požiarnej knihe o dôležitých skutočnostiach ochrany pred požiarmi podľa § 29 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;

- vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok;

- vykonávanie školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi a overovanie ich znalostí v súlade s § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 20 - 22 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

a)  vstupné - pri nástupe do zamestnania,

b)  periodické - u vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov 1 x za 24 mesiacov,

c)  osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase - 1 x za 12 mesiacov;

- prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie požiarnych poplachov najmenej raz za 12 mesiacov;

- styk s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi;

- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a návrh počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách;

- určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, obstávkach, atď.;

- stanovenie protipožiarnych opatrení pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

- v prípade potreby vypracovanie správ o príčinách vzniknutých požiarov v organizácii a navrhovanie príslušných opatrení;

- organizovanie  a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, najmä plnenie z nich vyplývajúcich príkazov, zákazov a pokynov vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií a ostatných zamestnancov;

- zabezpečenie kontroly úplnosti, vhodnosti a účinnosti prenosných hasiacich prístrojov v súlade s platnými predpismi v SR pre OPP;

- zabezpečenie opravy prenosných hasiacich prístrojov v súlade s platnými predpismi v SR pre OPP;

- prehodnotenie rozmiestnenia prenosných hasiacich prístrojov;

- kontrolu a/alebo opravy požiarnych dverí a požiarnych uzáverov v súlade s platnými normami v SR pre OPP - 1 x za 12 mesiacov;

- zabezpečenie kontroly a/alebo opravy vnútorných a vonkajších  požiarnych vodovodov, ktoré sú v správe zákazníka v súlade s platnými normami v SR pre OPP;

- dodávanie bezpečnostných značení, prenosných hasiacich prístrojov v súlade s platnými normami v SR pre OPP;

- vykonávanie ďalších úloh v oblasti predchádzania požiarom, ktoré budú vychádzať z konkrétnej situácie a požiadaviek zákazníka v závislosti na jeho perspektívnom rozvoji.

 

Tweets
    Všetky práva vyhradené pre A.F.S System - IPM, s.r.o. Copyright © 2013 | Jozef | Partner | Staré stránky