Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
A.F.S. System - IPM, s.r.o. Vám ponúka na úseku BOZP

  1. V krátkom čase vyriešiť organizačné zabezpečenie plnenia úloh BOZP a vyškoliť riadiacich zamestnancov tak, aby boli zo strany organizácie dodržiavané ustanovené pracovné podmienky, ustanovenia právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a starostlivosť o technické zariadenia, čím by sa vytvorili predpoklady na zbavenie sa právnej zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania a pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 196 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  2. Stálou kontrolnou činnosťou udržať vytvorený stav, prípadne vyškoliť zodpovedných zamestnancov na zaisťovanie dosiahnutého stavu. Trvalo zaisťovať výchovu a vzdelávanie manažmentu organizácie, zamestnancov profesií s predpísanými skúškami a ostatných zamestnancov, vykonávať skúšky na alkohol a pod.

  3. Odborným poradenstvom riešiť spory medzi organizáciou a zamestnancami v oblasti základných podmienok na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúcenie rizík a faktorov podmienujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a dodržiavania ustanovení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

  4. Zastupovať organizáciu pri výkone Inšpekcie práce, šetrení závažných pracovných úrazov a pri riešení mimoriadnych udalostí autorizovaným bezpecnostným technikom.

  5. V zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávať bezpečnostno-technickú službu v oblasti odborných, metodických, organizacných, kontrolných, koordinacných, vzdelávacích úloh a iných úloh dodávateľským spôsobom.


Prednosti ponúkaného riešenia:

  1. odstránenie nežiadúceho stavu v krátkej dobe na profesionálnej úrovni,

  2. kontrolná činnosť je úplne oddelená od riadiacej činnosti, zamestnanci vykonávajúci kontrolu nie sú osobne viazaní na kontrolovaný pracovný kolektív organizácie, zistenia porušení predpisov a podklady pre opatrenia sú preto objektívnejšie,

  3. zamestnanci vykonávajúci kontrolu vzhľadom na kontrolnú činnosť aj v iných organizáciách majú nadhľad z vonku, čím bude odstránená profesná slepota,

  4. činnosť nie je viazaná na mzdové prostriedky, z daných prostriedkov je možné vytvoriť iné pracovné miesto.


Firma túto činnosť zabezpečuje tímom zamestnancov, vedeným odborným poradcom s osvedčením inšpektora práce.

© 2005-2024 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo