Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
A.F.S. System - IPM, s.r.o. Vám ponúka na úseku ochrany pred požiarmi

 1. V rámci organizácie, riadenia, kontroly a vyhodnocovania úrovne protipožiarnych opatrení - vypracovanie projektovej dokumentácie ochrany pred požiarmi - odborné školenie zamestnancov - preventívne protipožiarne prehliadky - zriadenie protipožiarnych hliadok a ich odbornú prípravu a výcvik - výber a označenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru - poradenskú činnosť.

 2. Zabezpečenie funkcie technika PO - výkon tejto funkcie zabezpečujeme kvalifikovaným personálom a za služby poskytujeme záruky. Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii umožňuje organizáciám zabezpečovať funkciu technika ochrany pred požiarmi dodávateľským spôsobom.

 3. Kontrolu, údržbu a zabezpečenie pravidelných kontrol hasiacich prístrojov, stabilných a pojazdných hasiacich zariadení

  • návrh vhodnosti použitia hasiacich prístrojov
  • určenie počtu a druhu hasiacich prístrojov a ich modernizáciu
  • rozmiestnenie hasiacich prístrojov v objekte
  • pravidelné kontroly hasiacich prístrojov
  • zabezpečenie plnenia a opráv hasiacich prístrojov.

 4. Kontrolu skúšky a údržbu hydrantových sietí a zabezpečenie ich opráv.

 5. Projektovanie, dodávku, montáž a pravidelné odborné prehliadky a skúšky EPS a zariadení diaľkového prenosu informácií z EPS.

 6. Kontrola požiarnych uzáverov.

 7. Služby požiarneho inžinierstva

  • zhodnotenie koncepcie a zásad ochrany pred požiarmi
  • analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
  • vypracovanie optimálnej stratégie údržby a testovania požiarnych systémov
  • vyhľadávanie slabých miest systémov protipožiarnej ochrany a technickú pomoc pri ich odstraňovaní
  • samostatné navrhovanie opatrení po požiari a ich realizácia
  • samostatné navrhovanie opatrení po požiari a ich realizácia.


© 2005-2023 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo