Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
Požiar – katastrofa za kratší čas, ako si myslíte!

Prevencia v oblasti ochrany pred požiarmi – rozumná investícia pre bezpečnú existenciu!

Kde chýba prevencia – hasičom sa zväzujú ruky (hasiči sú bezmocní).

Každá stavba a technológia musí zodpovedať množstvu požiadaviek na účinnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku. Podstata ochrany pred požiarmi je chrániť ľudské životy a majetkové hodnoty.

Splnením tejto úlohy sa zaoberá požiarna prevencia a jej príslušné súčasti, ako je projekčné riešenie stavebného diela prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany.

Bezpečnosť stavieb a technológii predstavuje vzťah medzi zaťažujúcimi podmienkami a schopnosťou odolávať ich pôsobeniu.

Vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti sa posudzuje pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru, pričom hlavný dôraz sa kladie na ochranu osôb.

Ponúkame Vám výkon špecialistu požiarnej ochrany

- posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a technológií.

Výkonom funkcie špecialistu OPP – sa zabezpečuje:

 • v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ako aj Vyhl. MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii,

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,

 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov,

 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich používaní,

 • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

1. Technické riešenie stavby a prevádzky z hľadiska OPP:

 • posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,

 • výpočet požiarneho rizika,

 • členenie stavby na požiarne úseky,

 • určenie požiadaviek na stavebné konštrukcie,

 • dimenzovanie únikových ciest,

 • určenie požiarne nebezpečného priestoru a odstupových vzdialeností,

 • určenie zariadení na protipožiarny zásah – prejazdy, prestupy, nástupné plochy, zásahové cesty, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení : výpočet požiarnej vody, počtu prenosných hasiacich prístrojov, nutnosť stráženia požiarneho úseku elektrickou požiarnou signalizáciou.

2. Odborné stanoviská a posudky

3. Poradenská a konzultačná činnosť© 2005-2023 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo