Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
Čo je cieľom RISK MANAŽMENTU?

Čo je to nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko, aká je jeho miera a hodnota?

To sú otázky, na ktoré Vám ponúkame odpovede a riešenia!

Úlohou risk manažmentu je študovať, analyzovať a zavádzať také podmienky vývoja systému, ktoré vylúčia alebo obmedzia vznik mimoriadnej udalosti s katastrofálnymi následkami pre celý systém.

V manažérstve rizika predstavuje riziko mieru ohrozenia, s ktorým sa často vyskytujú škody a poškodenia systému.

Riziká sa vzťahujú na zdravie, bezpečnosť alebo postupný negatívny vplyv na zdravie v dôsledku pôsobenia škodlivých látok alebo spôsobia ekonomické straty.


Posudzovanie rizík má rôzny rozsah, obsah, formy, metódy a používajú sa rôzne postupy, ktoré závisia od:

  • účelu, pre ktorý sa analýza vykonáva

  • druhu nebezpečenstiev

  • veľkosti prevádzky, odvetvia ekonomickej činnosti

Jednou z podmienok fungovania risk manažmentu je vykonanie analýzy rizík, pozostávajúcej z týchto častí:
  • výber posudzovaného systému a určenie jeho parametrov

  • identifikácia nebezpečenstva

  • odhad možného rizika

  • posúdenie miery dodržania zákonných predpisov

  • zhodnotenie rizika

Cieľ risk manažmentu a každého zamestnávateľa je:
  • ak sa pri posúdení bezpečnosti systému ukáže, že má vyššiu hodnotu ako je akceptovateľné riziko, treba navrhnúť opatrenia na jeho úplné odstránenie alebo zníženie na hodnotu zostatkového rizika

  • povinnosťou zamestnávateľa je riziká počas pracovného procesu identifikovať, vykonať opatrenia na ich odstránenie, príp. minimalizovanie a so zostatkovými rizikami oboznámiť svojich zamestnancovKaždý človek si musí uvedomovať riziká, s ktorými musí žiť tak na pracovisku, ako aj v každodennom živote!© 2005-2024 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo