Povinnosti na úseku OPP Kontakt Index
Činnosti vykonávané na základe zmluvy o dielo
(spravidla pred uzavretím zmluvy o pravidelných službách)1. Kontrola stavu zaistenia OPP v organizácii

 1. plnenie základných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi , plnenie z nich vyplývajúcich príkazov, zákazov a pokynov vo všetkých objektoch objednávateľa

 2. podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a zabezpečenie ich pravidelnej kontroly

 3. zabezpečenie ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

 4. skutočný stav dokumentácie ochrany pred požiarmi, jej vedenie a udržiavanie


2. Kontrola stavu zaistenia BOZP v organizácii

 1. organizačné zabezpečenie plnenia základných právnych predpisov o BOZP

 2. odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov vo vzťahu k práci a ustanovené pracovné podmienky

 3. pracovné úrazy a poruchy technických zariadení

 4. pracovné prostredie, prevádzkové budovy a objekty

 5. zaistenie všeobecných zásad bezpečnosti práce na pracoviskách

 6. zaistenie bezpečnosti práce pri technických zariadeniach ako aj technických zariadení

 7. zaistenie bezpečnosti práce v doprave

Prílohou je správa zaistenia OPP a BOZP so zistenými nedostatkami, porušenými predpismi s adresnou zodpovednosťou a možnými sankciami zo strany štátneho dozoru a návrh systému riešenia na zabezpečenie plnenia právnych predpisov OPP a BOZP.


3. Vypracovanie základnej dokumentácie

o OPP:

 • požiarny štatút

 • požiarne poplachové smernice

 • dokumentácia o školení a odbornej príprave v OPP

 • požiarne poriadky pracovísk

a BOZP:
 • pracovný poriadok

 • smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • analýza nebezpečenstiev, prehľad prác a činností pre poskytovanie OOPP

 • smernica poskytovania OOPP

 • evidencia starostlivosti o vyhradené technické zariadenia

 • koncepcia politiky BOZP

 • analýza rizík


4. Projekčná činnosť protipožiarnej bezpečnosti stavieb


5. Vypracovanie analýzy protipožiarneho nebezpečenstva – optimalizácia (najmä ekonomická) riešenia zabezpečenia protipožiarnej ochrany v podmienkach klienta


6. Spracovanie dokumentácie zdolávania požiarovČinnosti vykonávané na základe zmluvy o pravidelných službách v oblasti ochrany pred požiarmi


A) Základný rozsah

Pravidelná organizačná, riadiaca a školiaca činnosť:

 1. vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej systematické upresňovanie a doplňovanie,

 2. vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenie zamestnancov,

 3. určenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby, rekonštrukcie, opravy technických a technologických zariadení,

 4. príprava podkladov pre spracovanie príslušných správ.

Kontrolná činnosť a vyhodnocovanie úrovne protipožiarnych opatrení

Kontrola dodržiavania predpisov o ochrane proti požiarom, plnenie z nich vyplývajúcich príkazov, zákazov a pokynov vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií a ostatnými zamestnancami pravidelným vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok.


B) Doplnková činnosť

a) Zabezpečenie kontroly úplnosti, vhodnosti a účinnosti prenosných hasiacich prístrojov:

 1. Prehodnotenie rozmiestnenia a označenia prenosných hasiacich prístrojov,

 2. Vedenie evidencie a predpísanej dokumentácie,

 3. Kontroly prenosných hasiacich prístrojov,

 4. Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolami.

b) Zabezpečenie kontroly požiarneho rozvodu:

 1. Kontrola, skúšky a opravy vnútorných požiarnych rozvodov,

 2. Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených kontrolami,

 3. Projektovanie, dodávku, montáž a pravidelné revízie EPS a zariadení diaľkového prenosu informácií z EPS,

 4. Služby požiarneho inžinierstva:


  • zhodnotenie koncepcie a zásad ochrany pred požiarmi,

  • analýzy požiarneho rizika a požiarnej bezpečnosti,

  • vypracovanie optimálnej stratégie údržby a testovania požiarnych systémov,

  • vyhľadávanie slabých miest systémov požiarnej ochrany a technickú pomoc pri ich odstraňovaní,

  • samostatné navrhovanie opatrení po požiari a ich realizácia,

  • spracovanie znaleckých posudkov z oblasti ochrany pred požiarmi.Činnosti vykonávané na základe zmluvy o pravidelných službách v oblasti bezpečnosti práce


A) Základný rozsah

Pravidelná školiaca a evidenčná činnosť:

 1. oboznámenie zamestnancov s nebezpečenstvami, ohrozeniami, rizikom, zostatkovým rizikom,

 2. riadne a preukázateľné oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a overenie ich znalosti,

 3. odporúčanie na zaradenie zamestnanca na prácu a pracovisko so zreteľom na jeho schopnosti a zdravotný stav podľa osobitých predpisov,

 4. vedenie evidencie, vykonávanie registrácie pracovných úrazov a kontrola záznamov o pracovných úrazoch. Zisťovanie príčin ich vzniku a následne na to návrh opatrení na ich odstránenie.

Návrh a vyhodnocovanie úrovne opatrení na zaistenie BOZP

 1. Zisťovanie zostatkových ohrození a návrh opatrení na ich odstránenie alebo obmedzenie spolu s návrhom zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 2. Navrhovanie lehôt preventívnych lekárskych prehliadok v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a spolupráca pri vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

Kontrolná činnosť

 1. Kontrola dodržiavania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii a plnenia úloh vedúcimi zamestnancami zákazníka pri starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkcií.

 2. Kontrola stavu bezpečnosti technických zariadení v intervaloch určených osobitnými predpismi ,kontrola meraní a hodnotení faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.


B) Doplnkový rozsah:

 1. Zhodnotenie stavu zaistenia úloh BOZP

 2. Vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 3. Vyšetrovanie registrovaných, závažných pracovných úrazov chorôb z povolania a závažných priemyselných havárií

 4. Kontrola požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok

 5. Poradenská činnosť

 6. Poučenie a zacvičenie zamestnancov bez elektrotechnického vzdelania na prácu a obsluhu na elektrickom zariadení podľa § 20 Vyhl. MPSVaR SR č 718/2002 Z.z.


© 2005-2023 A.F.S. System - IPM, s.r.o. designed by
creoneo
creoneo